Nasza strona korzysta z plików cookie
Serwis w celach prawidłowego funkcjonowania, statystycznych i reklamowych korzysta z plików cookie. Możesz zarządzać plikami cookie z poziomu Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies na naszej witrynie znajduje się w polityce prywatności. Wykorzystywane pliki cookies zwiększają prawdopodobieństwo, że reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do reklam spersonalizowanych oraz niespersonalizowanych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI KENPOL Holding Sp. z o.o. 

Poufność danych i ochrona prywatności danych osobowych stanowi kwestię priorytetową.
W trosce o bezpieczeństwo Twoich danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w KENPOL Holding Sp. z o.o. (dalej „Kenpol”) ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

Polityka Prywatności informuje, jak postępujemy z danymi naszych klientów i kontrahentów („Twoje dane”), takimi jak imię i nazwisko czy informacje kontaktowe. W tej Polityce Prywatności wymieniamy też procedury zapewniające bezpieczeństwo i poufność danych osobowych.

Na podstawie przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) oraz polskiego ustawodawstwa dotyczącego ochrony danych osobowych, informujemy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdują się poniżej.

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest KENPOL Holding Sp. z o.o. , adres: ul. Śląska 101, 41-600 Świętochłowice.

Administrator zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w  sposób  zapewniający  odpowiednie  bezpieczeństwo  danych  osobowych,  w  tym  ochronę  przed niedozwolonym  lub  niezgodnym  z  prawem  przetwarzaniem  oraz  przypadkową  utratą,  zniszczeniem  lub uszkodzeniem.

 1. Przedstawiciel Administratora ds. ochrony danych osobowych

Przedstawicielem ds. ochrony danych osobowych jest Izabela Sierant - Niedźwiedzka; adres e-mail: rodo@kenpol.pl; telefon: 666-010-272; adres Kenpol wskazany w pkt I.

III.        Dane osobowe które przetwarzamy

„Dane osobowe" to takie informacje, które bezpośrednio lub pośrednio mogą odnosić się do osoby fizycznej. Przykładami takich danych są nazwisko, wizerunek, osobisty numer identyfikacyjny, dane kontaktowe, wpisy konkursowe, dokonane wybory, zachowanie lub adres IP. Przetwarzanie danych osobowych odnosi się do wszelkich działań, które my lub strona trzecia, którą zaangażowaliśmy, podejmujemy względem danych osobowych, takie jak zbieranie, rejestracja i przechowywanie.

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych (w zależności od celu przetwarzania):

- imię, nazwisko,

- dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail), w tym osób wskazanych do kontaktu,

- adres zamieszkania,

- PESEL,

- informacje biznesowe, w tym NIP, REGON i inne dane ogólnie dostępne w szczególności w CEIDG i KRS,

IV.        Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w celach określonych w tej Polityce Prywatności.

W Kenpol przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

 1. wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy, 
 2. dostarczania informacji i usług związanych z taką umową,
 3. w celach marketingu i działań następczych - za Twoją zgodą,
 4. sprzedaży i rozwoju produktów w celu ulepszenia naszych produktów i usług za Twoją zgodą,
 5. oferowania bezpośrednio produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), np. w formie kuponów rabatowych - za Twoją zgodą,
 6. rejestracji zainteresowania konkursami reklamowymi lub programami lojalnościowymi - za Twoją zgodą,

Jeśli nie chcesz otrzymywać informacji marketingowych i / lub ofert, skontaktuj się z nami za pośrednictwem danych kontaktowych wymienionych w sekcji Informacje kontaktowe poniżej.

Twoje dane osobowe mogą być wykorzystywane także:

 1. w celach analitycznych, tj. w celu doboru usług do potrzeb naszych Klientów; optymalizacji naszych produktów oraz procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem,
 2. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek konieczności wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem,
 3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem,
 4. w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem,
 5. dane osobowe zebrane podczas wizyty na naszej stronie internetowej są również przetwarzane do celów statystycznych, np. częstotliwości odwiedzin na naszej stronie. Dane takie są jednak przetwarzane wyłącznie w formie zagregowanej lub innej, która nie może zidentyfikować Cię jako osoby fizycznej,
 6. w związku z opracowaniem, testowaniem i administrowaniem systemów informatycznych leżących u podstaw naszej witryny.

 1. Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym dla realizacji celów określonych w punkcie IV i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania, oraz na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych celem realizacji ww. celów.

W związku z przetwarzaniem danych w podanych celach dane osobowe mogą być przekazywane lub powierzane następującym podmiotom świadczącym usługi outsourcingowe dla Administratora, tj.:

 1. przewoźnicy, spedytorzy, brokerzy kurierscy,
 2. podmiotom obsługującym płatności elektroniczne lub kartą płatniczą,
 3. podmiotom dostarczającym usługi księgowe i prawne dla Administratora,
 4. podmiotom świadczącym usługi IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT Administratora,
 5. podmiotom świadczącym usługi marketingowe i /lub eventowe dla Administratora,
 6. podmiotom powiązanym z Administratorem w kraju i za granicą, w tym Grupie PSB.,
 7. organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych,
 8. podmiotom i osobom fizycznym upoważnionym przez Ciebie.

 1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Obecnie nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku jakiejkolwiek zmiany, poinformujemy Cię o tym odpowiednio.

 1. Okres przechowywania danych

Twoje dane przechowujemy w sposób niezbędny do świadczenia usług związanych
z wykonaniem umów oraz rozpatrywaniem roszczeń, w zależności także od tego czy Ty lub Twoja firma bądź organizacja jesteście aktualnym klientem, kontrahentem i czy wyraziliście zgodę na marketing bezpośredni.

W szczególności:

1.   Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałaś/łeś w sprawie jej zawarcia.

2.   Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

3.   Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego do momentu cofnięcia Twojej zgody.

4.  Twoje informacje niezbędne do wypełniania obowiązków prawnych, księgowych lub regulacyjnych przez okres niezbędny do wypełnienia tych obowiązków przez Administratora, to jest 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.

VIII.     Prawa osób fizycznych:

Przysługują Ci następujące prawa:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, tj. uzyskania kopii danych osobowych znajdujących się w naszym posiadaniu,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. prawo do usunięcia danych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych, np. wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, w każdym momencie,
 6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 7. prawo do przenoszenia danych i otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format "csv") dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś/łeś na podstawie umowy lub Twojej zgody,
 8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

tel. 22 531 03 00

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@kenpol.pl; telefon: 666-010-272; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli odpowiednio Cię zidentyfikować.

IX.       Bezpieczeństwo

Przechowujemy Twoje dane osobowe w bezpieczny sposób stosując fizyczne, techniczne i administracyjne środki bezpieczeństwa. Będziemy także podejmować uzasadnione środki w celu ochrony Twoich danych przekazywanych nam przez Internet, jednakże nie możemy zagwarantować w pełni ich bezpieczeństwa.

X.        Pliki cookies

Korzystamy z plików cookies, które pozwalają zidentyfikować Twoją przeglądarkę. Zbierają one i przechowują informacje o tym, kiedy odwiedzasz naszą stronę oraz w jaki sposób z niej korzystasz, co umożliwia zapisywanie informacji o wizytach na stronie oraz zapewnia lepszą obsługę i doświadczenie w trakcie przeglądania strony oraz dla celów analizy. Dane osobowe gromadzone przez nas z wykorzystaniem tych technologii będą również używane w celu zarządzania Twoją sesją.

Więcej informacji na temat plików cookies i sposobu ich wykorzystania jest dostępne tutaj: Informacja na temat plików cookies. 

XI.       Zmiany w Polityce Prywatności

Stosownie do potrzeb zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i uzupełnień w Polityce Prywatności, której zaktualizowana wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie www.kenpol.pl

XII.      Kontakt z nami

W celu uzyskania więcej informacji na temat sposobu zarządzania danymi osobowymi znajdującymi się w naszym posiadaniu prosimy o kontakt.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych naszego Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 

2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 

3. W porozumieniu z firmą Kenpol Materiały Budowalne Eugeniusz Krzywda operatorem serwisu jest firma F16. Żaden z wymienionych podmiotów nie gromadzi, nie generuje i nie umieszcza na urządzeniu końcowym Użytkownika plików cookie. Jednak w trakcie korzystania z serwisu takie pliki mogą być generowane prze wykorzystane w serwisie narzędzia takie jak:

• Google Analytics (Google Inc.) - https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/

• Google Tag Manager (Google Inc.)

• Google AdWords: Conversion, and Remarketing Cookies (Google Inc.)

• Google DoubleClick (Google Inc.)

• Facebook: Conversion, and Remarketing Cookies (Facebook Inc.) - https://www.facebook.com/policies/

• Yandex Metrica (Yandex Europe AG) - https://yandex.com/legal/metrica_termsofuse/
 

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
 2. „stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. Pliki cookies wykorzystujemy na następujące cele:

 1. cookies podstawowe – instalowane, jeśli użytkownik wyraził zgodę za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego na swoim urządzeniu telekomunikacyjnym. W ramach cookies podstawowych wyróżniamy techniczne i analityczne.
 2. cookies techniczne – są niezbędne, aby strona mogła prawidłowo działać, służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. cookies analityczne – są niezbędne, aby rozliczać się z partnerami biznesowymi lub mierzyć efektywność naszych działań marketingowych bez identyfikacji danych osobowych oraz ulepszać funkcjonowanie naszej strony internetowej.
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. W każdej chwili Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki i odrzucać prośby o instalowanie ciasteczek. Operator Serwisu informuje jednak, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.